Představitel podnikatelského výzkumu a vývoje

GDPR

2.8.2018

GDPR: Směrnice AVO

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(pro AVO z.s. i AVO o.p.s.)

 

Správce osobních údajů:

Asociace výzkumných organizací, z.s.

Spolek registrovaný dne 25.7.1990.

IČO 00546151

Se sídlem Smetanovo nábřeží 195, Praha 1

dále jako „správce“ nebo „AVO“,

a

Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.,

ve zkrácené formě AVO, o.p.s., obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností dne 12.1.2004.

IČO 27116786

Se sídlem Smetanovo nábřeží 195, Praha 1

dále jako „správce“ nebo „AVO o.p.s.“,

 

  • kontakt pro elektronická podání správci:
  • listinná podání je možné podávat v sídle správce

 

1) Databáze adresátů newsletteru

Správce zpracovává osobní údaje příjemce newsletteru tak, že tyto údaje archivuje a využívá pro

pravidelné zasílání informací o realizaci projektu, jeho výsledcích, výstupech či zajímavých novinkách. Zpracování osobních údajů probíhá pouze pomocí vlastních zaměstnanců správce zavázaných mlčenlivostí. Nedochází a nebude docházet k předávání osobních údajů třetím osobám nebo do třetích zemí.

Osobními údaji v databázi adresátů newsletteru se rozumí jméno, příjmení a emailová adresa. Účelem zasílání newsletteru je pravidelné informování o realizaci projektu, jeho výsledcích, výstupech či zajímavých novinkách od správce jakožto partnera projektu osobám, které mají obecný zájem newsletter odebírat s tím, že právním základem pro toto zasílání je souhlas adresáta daný objednáním newsletteru.

Souhlas se zasíláním newsletteru je možné kdykoli bezplatně odvolat na výše uvedených kontaktech správce. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání osobních údajů příjemce a newsletter již nebude na daný kontakt zasílán. Každý adresát newsletteru může změnit své osobní údaje, může žádat o sdělení účelu a právního základu pro zpracování jeho osobních údajů. Má právo žádat o vymazání svých osobních údajů ze seznamu správce. Má právo žádat o pozastavení zasílání newsletterů v případě, že namítá zákonnost tohoto zasílání. Má právo být vyrozuměn o úpravách a změnách účelu zasílání včetně dalších změn týkajících se zpracování jeho osobních údajů. Má právo podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro potřeby zasílání newsletteru. Má právo obrátit se na dozorový úřad se svou stížností proti zpracování jeho osobních údajů a obsahu newsletterů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídle pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

V souvislosti s uplatněním práv adresáta newsletteru může správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Tyto zásady se netýkají jiného zpracování než zasílání newsletterů ze strany správce obsahujících informace o realizaci projektu, jeho výsledcích, výstupech či zajímavých novinkách. Zejména se netýkají zpracování dalších osobních údajů v případě, že adresát je ve smluvním nebo jiném vztahu ke správci.

 

2) Databáze účastníků akcí a projektů organizovaných/realizovaných „správcem“

AVO, resp. AVO o.p.s. shromažďuje a zpracovává tyto běžně dostupné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, organizace, adresa, IČO, DIČ, telefon, emailová adresa. Správce neshromažďuje osobní údaje osob mladších 18 let.

Výše uvedené údaje zpracovává správce bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy z titulu subjektu zastřešujícího zájmy členské základny. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje klientů v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu, případně od přihlášení se na konkrétní akci, a dalších deset let po zániku posledního smluvního vztahu s AVO, resp. AVO o.p.s., resp. od uskutečnění akce, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se správcem či účast na konkrétní akci či projektu dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro plnění zákonných povinností při uzavření smlouvy, např. o pronájmu zařízení a poskytování dalších služeb, a bez některých údajů nedokáže správce požadované služby uvedené ve smlouvě poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo, telefon a emailová adresa.

Správce zpracovává údaje, které jí byly poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, nebo registrací či zasláním přihlášky na konkrétní akci či participaci na projektu.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Správce disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, jejich ztrátou nebo zničením, jakožto i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou smluvně vázány povinností mlčenlivosti.

V případě, že je konkrétní (např. diseminační) akce podpořena z dotačních prostředků, osobní údaje účastníků vzdělávací akce mohou být dále využívány poskytovatelem podpory, případně třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, a to pouze k účelům evidence, monitorování a kontroly projektu. Fotodokumentace může být využita pro potřeby prezentace projektu a diseminace výsledků projektu.

Správce předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce. Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Správce. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Správce služby spočívající v rozesílání pošty a zajištění účetnictví.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popřípadě omezit jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti nebo písemně na výše uvedených kontaktech.

Klienti / účastníci konkrétních a projektů realizovaných správcem jsou informováni o pravidlech zpracování osobních údajů kdykoli správce osobní údaje zpracovává. Zásady ochrany osobních údajů správce jsou veřejně přístupné na webových stránkách AVO, resp AVO o.p.s.. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na který máte právo se v případě jakýchkoli pochybností obrátit.

Tyto zásady jsou platné od 27. 5. 2018.

27. 5. 2018.

 

GDPR Směrnice AVO

 

více

1.8.2018

GDPR: Údaje o zaměstnancich

Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů") pro účely správného sražení daně (zálohy na daň) a s tím spojeného prokazování nároku na daňové úlevy prostřednictvím plátce daně ze závislé činnosti vydává toto sdělení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“) upravuje v článku 6 zákonnost zpracování osobních údajů. V článku 6 GDPR bod 1. pod písm. c) je uvedeno, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce (v uvedeném případě plátce daně) vztahuje – tj. týká se povinností daných zákonem o daních z příjmů, vyplývajících ze skutečnosti, že se jedná o subjekt v postavení plátce daně ze závislé činnosti a vedení mzdové agendy.

Pokud nějaký právní předpis členského státu či EU požaduje, aby subjekt osobní údaje zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné, aplikuje se na takové zpracování osobních údajů právní titul plnění právní povinnosti. V uvedeném případě může tedy plátce daně ze závislé činnosti pro účely zdanění příjmů poplatníka v rozsahu, jak požaduje zákon o daních z příjmů zpracovávat osobní údaje, a to bez souhlasu subjektu údajů (tj. poplatníka). Účel zpracování osobních údajů je v uvedeném případě zřejmý – jedná se o vedení mzdové agendy a plnění zákonných povinností dané daňovému subjektu v postavení plátce daně ze závislé činnosti.

Samotný způsob prokazování nároku na nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění u plátce daně (zaměstnavatele), je taxativně vyjmenován v ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů. U plátce daně se pro účely prokazování nároku předkládají doklady zpravidla v originálech a plátce daně na základě nich ověří splnění nároku. Ověření předkládaných dokladů je seznatelné i z tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „Prohlášení k dani“), který je pro účely plnění povinností vyplývajících z § 38k zákona o daních z příjmů vydáván.

Podle § 38j odst. 1 zákona o daních z příjmů je plátce daně pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti povinen vést mzdové listy. Ustanovení § 38j odst. 2 zákona o daních z příjmů taxativně vymezuje, jaké údaje musí mzdový list obsahovat pro účely zdanění (mj. poplatníkovo jméno i dřívější, rodné číslo, bydliště atd.).

Plátce daně jako správce osobních údajů je povinen přijmout taková technická, organizační a jiná potřebná opatření, aby byly získané osobní údaje dostatečně zabezpečeny před případným zneužitím.

Zároveň je nutné připomenout, že plátci daně sráží daň, příp. zálohu na daň, pod vlastní majetkovou odpovědností, z tohoto důvodu je v praxi běžné, že plátci daně z poplatníkem předložených originálů pořídí fotokopie, jež následně uchovávají jako důkazní prostředek. Tyto doklady však mohou obsahovat osobní údaje v rozsahu převyšujícím nezbytný rámec požadovaný zákonem o daních z příjmů, proto při pořizování fotokopií doporučujeme údaje nerozhodné pro daňové posouzení zakrýt nebo si vyžádat souhlas subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

V této souvislosti uvádíme, že zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se změnily některé zákony v oblasti daní a kterým byl také novelizován zákon o daních z příjmů, došlo od zdaňovacího období 2018 k rozšíření formy komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů tak, aby bylo možné využít kromě písemného stvrzení i jiného způsobu projevu vůle poplatníka při uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Prohlášení k dani mohou poplatníci předkládat (podle nového znění zákona „činit“) i nadále v listinné podobě a nově  také v elektronické formě. Uvedená elektronizace souvisí také s ustanovením § 38l zákona o daních z příjmů, které definuje způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění. Předepsané doklady v ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů je umožněno plátci daně předkládat poplatníkem také v elektronické podobě. O této skutečnosti byla veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek Finanční správy ČR na adrese www.financnisprava.cz již v roce 2017.

Daňové doklady v rámci vedení mzdové evidence lze na straně plátce daně uchovávat i elektronicky, a to prostřednictvím všech dostupných elektronických prostředků pro zpracovávání a uchovávání dat. Při tomto způsobu uchovávání dat musí být elektronicky uchovávána rovněž data, která zaručují věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.

Podle § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád“), daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních. Podle § 20 odst. 1 daňového řádu daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně. Tzn. plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je daňovým subjektem, který má důkazní břemeno vůči správci daně. Pokud by poplatník odmítl plátci daně poskytnout důkaz o uplatňovaných slevách na dani, nezdanitelných částech základu daně a daňovém zvýhodnění, považuje plátce daně tyto položky za neprokázané podle § 38l zákona o daních z příjmů. Tzn. slevy na dani, nezdanitelné části základu daně, případně daňové zvýhodnění poplatníkovi neposkytne, poplatník je však může uplatnit prostřednictvím daňového přiznání.

více

15.10.2017

Konzultační den klastrového projektu EURIPIDES

V úterý 10. 10. 2017 se na stánku Svazu Průmyslu a dopravy ČR v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu uskutečnil Konzultační den klastrového projektu EURIPIDES, na kterém odborníci z AVO pomáhali navrhovatelům výzkumných projektů, aby byly způsobilé pro dotace při vytváření konsorcií.

EURIPIDES je klastrový projekt EUREKY, který podporuje Smart Systémy a jejich odpovídající technologie.

více

8.7.2017

Úspěch AVO v novém programovacím období pro podporu mezinárodní spolupráce z fondu OP PIK

Asociace výzkumných organizací, z.s. (AVO) byla úspěšná v první veřejné soutěži v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy a stala se tak řešitelem projektu Internacionalizace platformy AVO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165.

TZ ve wordu ZDE

více

13.3.2017

Platforma AVO

Asociace výzkumných organizací, z.s. (AVO) byla úspěšná v první veřejné soutěži v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy a stala se tak řešitelem projektu Internacionalizace platformy AVO. Hlavním cílem tohoto projektu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165) je podpořit rozvoj technologické platformy AVO se záměrem zvýšit zapojení členů AVO (výzkumných organizací i podnikatelských subjektů) do mezinárodních programů a projektů výzkumu a vývoje.

více

28.7.2014

Kafemlejnek mele z posledního

Ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze Letňanech se ve středu 23. 7. 2014 sešli zástupci Asociace výzkumných organizací (AVO) s prof. Jitkou Moravcovou a prof. Václavem Havlíčkem, aby společně diskutovali o přípravě nové metodiky hodnocení výzkumných organizací vytvářené v rámci IPN Metodika. Nová metodika by měla v horizontu tří let nahradit tu současnou, které se již dnes neřekne jinak než kafemlejnek.

více

26.6.2014

České firmy podaly žalostně málo projektů

V rámci první výzvy do největšího evropského programu zaměřeného na vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 podaly české malé a střední podniky ve srovnání s ostatními státy žalostně málo projektů. Souhrnná čísla zveřejnila Evropská komise na svém twitterovém účtu (@H2020SME). Počty obdržených projektů v první výzvě SME Instrument programu Horizont 2020 podle komise předčily očekávání.

Z celkového počtu 2 666 projektů jich mají nejvíce Italové (436), Španělé (420), Britové (232), Němci (188), Francouzi (167) a Maďaři (166). Češi se s počtem 21 projektů krčí až ve třetí desítce daleko za Slováky (39 projektů). Průměrná úspěšnost projektů se očekává kolem 6,2 procent.

více

18.6.2014

Zásadní nesouhlas AVO se stanoviskem ČVUT ve věci programu EPSILON

Reakce na tiskovou zprávu ČVUT o porušení pravidel veřejné soutěže ve vyhlášení programu EPSILON Technologické agentury ČR (TAČR) a nesouhlas s kritikou nastavení programu ze strany ČVUT, která je největším dotovaným příjemcem financí z TAČR.

Předsednictvo Asociace výzkumných organizací (AVO) vyjadřuje zásadní nesouhlas se stanoviskem ČVUT a podezřením na porušení pravidel veřejné soutěže při vyhlášení programu EPSILON vyjádřené panem rektorem ČVUT prof. Petrem Konvalinkou a pracovnicí Rektorátu ČVUT Mgr. Darjou Elfmarkovou.

více

12.6.2014

Češi raději trhají jablka ze země

Česká republika do evropských výzkumných programů vkládá více peněz, než z nich čerpá. V technologickém centru se 11. června sešli zástupci Akademie věd, vysokých škol, průmyslu i státní správy se zástupci EBN innovation network z Bruselu, aby v rámci projektu MIRRIS společně diskutovali o velmi nízké účasti českých subjektů v 7. Rámcovém programu a poučili se pro další programovací období a nový program Horizon 2020.

více

24.4.2014

Šance pro konkurenceschopnost

V Řeži u Prahy se dne 23. 4. 2014 konalo každoroční Valné shromáždění Asociace výzkumných organizací (AVO) s názvem Šance pro konkurenceschopnost. Vedla se otevřená a zajímavá diskuse nad směřováním českého výzkumu. V dopoledním programu vystoupila řada osobností z různých výzkumných sfér – od průmyslu, přes vysoké školy až po Akademii věd a také představitelů orgánů státní správy.

Po úvodním přivítání prezidenta Libora Krause následovaly projevy Arnošta Markse, náměstka místopředsedy vlády a ředitele Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, Rut Bízkové, předsedkyně Technologické agentury ČR, Petra Konvalinky, rektora ČVUT, Zdeňka Kůse, místopředsedy České konference rektorů, Tomáše Krumla člena předsednictva Akademie věd České republiky a Martina Štíchy z Ministerstva průmyslu a obchodu.

více

<<<<
Zobrazené záznamy: 0 - 10 z celkového počtu: 21
Message
Zavřit

OK
AVO o.p.s.
Původni www prezentace

Novinky

21.9.2018
Návštěvy u členů AVO (VÚZT)

Dr. Ivo Říha navštívil ve druhém zářijovém týdnu vedení jednoho ze členů AVO reprezentujících výzkum a vývoj v agrárním sektoru.  Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. (VÚZT). Více ZDE

logo čtěte dále

18.9.2018
Návštěvy u členů AVO (VÚGTK)

V polovině září jsme navštívili Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK). Ústav lokalizovaný ve Zdibech severně od Prahy, byl založen v roce 1954. Více ZDE

logo čtěte dále

17.9.2018
Inovace v AVO: odolná nit pro chytré textilie

Nebývale odolná vodivá nit, která umožňuje vyšívat elektroniku přímo do oblečení. Inovace vědců ze Západočeské univerzity a podniku VÚB v Ústí nad Orlicí v reportáži Události ČT. Více ZDE

logo čtěte dále