Představitel podnikatelského výzkumu a vývoje

Základní aktivity Asociace

Zastupování a prosazování zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje ve vztahu k orgánům státní správy

Zástupci Asociace se účastní především na přípravě a projednávání příslušných legislativních změn a finančních opatření. Asociace má zastoupení v Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. K prosazování zájmů aplikovaného výzkumu a vývoje slouží i účast zástupců AVO v činnosti řady parlamentních výborů. Jako kolektivní člen Svazu průmyslu a dopravy ČR využívá Asociace možnost prezentovat své požadavky v jeho programu a v jeho stanoviscích k legislativním a jiným opatřením orgánů státní správy. Udržuje úzké kontakty s relevantními pracovišti státní správy, které se zabývají problematikou výzkumu a vývoje.

Poskytování informací o aktuálním dění v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje

Asociace vydává pravidelně informace o svých aktivitách v časopise "inovační podnikání & transfer technologií". Exkluzivní informace poskytuje v dopisech svým členům v cca měsíčních intervalech. Snaží se především monitorovat všechny dostupné programy podpory výzkumu a vývoje z různých zdrojů. Její zástupci jsou členy rad mezinárodních programů (např. EUREKA), programů podpory výzkumu a vývoje jednotlivých ministerstev a dalších. To umožňuje poskytování cenných rad členům, kteří se chtějí některého programu zúčastnit. Pro orientaci v těchto aktivitách vydává AVO pravidelně speciální publikaci s jejich kompletním výčtem. Současně se z uvedených programů snaží získat dotace na pomoc členům; v r. 96 to byla např. dotace na připojení 30ti členů na INTERNET. Usnadnění účasti svých členů v mezinárodních programech (a tím získání podpory) umožňuje poradenský systém AVO, kde za symbolickou cenu lze nalézt vhodné partnery (projekty) v zahraničí.
Asociace postupně vytváří obecně přístupnou databázi všech organizací v ČR, které se zabývají komerčním výzkumem a vývojem.

Prezentace členů Asociace

Asociace vydává různé prezentační materiály s nabídkami činností a služeb svých členů, aktualizované databáze členské základny vč. počítačového prezentačního programu, tematické informační publikace apod. Tyto prostředky využívá Asociace k prezentaci svých členů i na různých tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích.

Pořádání odborných konferencí, seminářů a diskusních setkání pro členy Asociace

Asociace pořádá např. pravidelné semináře k aktuálním problémům aplikovaného výzkumu a vývoje, školení k novým právním úpravám dotýkajících se činnosti výzkumných a vývojových organizací, specializované semináře technického zaměření. Každoročně to je např. velmi úspěšný seminář o vyhlašovaných programech podpory výzkumu a vývoje.

Zprostředkování výzkumných a obchodních kontaktů pro členy Asociace v zahraničí

Asociace s využitím svých kontaktů se státními orgány, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací inovačního podnikání a jinými sdruženími zjišťuje a zprostředkovává možnou účast svých členů v zahraničních výzkumných a vývojových projektech a grantech i výrobní a obchodní spolupráci se zahraničními partnery. Na AVO se obracejí i zahraniční organizace s informacemi o možnostech využití různých podpor z jejich zemí.
Asociace udržuje od roku 1992 stálé kontakty s významným evropským sdružením vrcholových představitelů průmyslového výzkumu v západní Evropě - EIRMA (European Industrial Research Management Association). Asociace dosáhla také toho, že se pravidelná roční konference tohoto prestižního sdružení konala poprvé v některé z postkomunistických zemí, a to v ČR v Praze. Konference bylo využito ze strany AVO i k uspořádání doprovodné nabídkové výstavy pro své členy.

Získávání veřejného mínění pro aplikovaný výzkum a vývoj

Asociace usiluje o vytváření příznivého a přitom reálného obrazu o aplikovaném výzkumu a vývoji ve společnosti a o uznání jeho nezbytnosti pro dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Asociace proto využívá všech možností obracet se jak na širokou veřejnost, tak na různé veřejné činitele a instituce včetně využívání tisku - články v Ekonomu, Profitu, CZECH BUSINESS AND TRADE JOURNAL a dalších.

Podpora vytváření kontaktů a spolupráce členů Asociace s uživatelskou sférou

Asociace pomáhá tvořit prostor pro navazování kontaktů a rozvíjení spolupráce s výrobními a jinými organizacemi prostřednictvím jejich svazů a sdružení. Asociace má své zastoupení v předsednictvu Svazu průmyslu a dopravy ČR a těsně spolupracuje se všemi jeho dalšími orgány s konečným cílem zvýšit konkurenceschopnost naší výroby na základě nových tuzemských výzkumných a vývojových řešení.

Zajišťování expertní a poradenské činnosti pro potřeby aplikovaného výzkumu a vývoje

Asociace zprostředkuje pro své členy různé služby, jako např. zpracování marketingových studií, právní a patentové poradenství, ekonomické a daňové poradenství, expertní činnost, zajištění účasti na zahraničních kongresech a konferencích apod..

OK
AVO o.p.s.
Původni www prezentace

Novinky

17.5.2018
TA ČR hledá oponentky a oponenty

Technologická agentura ČR hledá expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace. Více informací najdete ZDE

logo čtěte dále

16.5.2018
Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie ČR 2018

Inženýrská akademie ČR vyhlásila 22. ročník soutěže o Cenu Inženýrské akademie. Cena se uděluje význačným osobnostem a kolektivům z ČR i ze zahraničí za vynikající výsledek tvůrčí práce. Více ZDE

logo čtěte dále

15.5.2018
Aplikovaný zemědělský výzkum na veletrhu TECHAGRO 2018

Veletrh přilákal nejen rekordní počet více než 700 vystavovatelů ze 40 zemí, ale také 110.000 návštěvníků. Na takto úspěšné mezinárodní akci nemohly chybět podniky zastupující oblast zemědělského výzkumu. Reportáž ZDE

logo čtěte dále