GDPR: Směrnice AVO

2.8.2018 / admin

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(pro AVO z.s. i AVO o.p.s.)

 

Správce osobních údajů:

Asociace výzkumných organizací, z.s.

Spolek registrovaný dne 25.7.1990.

IČO 00546151

Se sídlem Smetanovo nábřeží 195, Praha 1

dále jako „správce“ nebo „AVO“,

a

Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.,

ve zkrácené formě AVO, o.p.s., obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností dne 12.1.2004.

IČO 27116786

Se sídlem Smetanovo nábřeží 195, Praha 1

dále jako „správce“ nebo „AVO o.p.s.“,

 

 

1) Databáze adresátů newsletteru

Správce zpracovává osobní údaje příjemce newsletteru tak, že tyto údaje archivuje a využívá pro

pravidelné zasílání informací o realizaci projektu, jeho výsledcích, výstupech či zajímavých novinkách. Zpracování osobních údajů probíhá pouze pomocí vlastních zaměstnanců správce zavázaných mlčenlivostí. Nedochází a nebude docházet k předávání osobních údajů třetím osobám nebo do třetích zemí.

Osobními údaji v databázi adresátů newsletteru se rozumí jméno, příjmení a emailová adresa. Účelem zasílání newsletteru je pravidelné informování o realizaci projektu, jeho výsledcích, výstupech či zajímavých novinkách od správce jakožto partnera projektu osobám, které mají obecný zájem newsletter odebírat s tím, že právním základem pro toto zasílání je souhlas adresáta daný objednáním newsletteru.

Souhlas se zasíláním newsletteru je možné kdykoli bezplatně odvolat na výše uvedených kontaktech správce. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání osobních údajů příjemce a newsletter již nebude na daný kontakt zasílán. Každý adresát newsletteru může změnit své osobní údaje, může žádat o sdělení účelu a právního základu pro zpracování jeho osobních údajů. Má právo žádat o vymazání svých osobních údajů ze seznamu správce. Má právo žádat o pozastavení zasílání newsletterů v případě, že namítá zákonnost tohoto zasílání. Má právo být vyrozuměn o úpravách a změnách účelu zasílání včetně dalších změn týkajících se zpracování jeho osobních údajů. Má právo podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro potřeby zasílání newsletteru. Má právo obrátit se na dozorový úřad se svou stížností proti zpracování jeho osobních údajů a obsahu newsletterů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídle pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

V souvislosti s uplatněním práv adresáta newsletteru může správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Tyto zásady se netýkají jiného zpracování než zasílání newsletterů ze strany správce obsahujících informace o realizaci projektu, jeho výsledcích, výstupech či zajímavých novinkách. Zejména se netýkají zpracování dalších osobních údajů v případě, že adresát je ve smluvním nebo jiném vztahu ke správci.

 

2) Databáze účastníků akcí a projektů organizovaných/realizovaných „správcem“

AVO, resp. AVO o.p.s. shromažďuje a zpracovává tyto běžně dostupné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, organizace, adresa, IČO, DIČ, telefon, emailová adresa. Správce neshromažďuje osobní údaje osob mladších 18 let.

Výše uvedené údaje zpracovává správce bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy z titulu subjektu zastřešujícího zájmy členské základny. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje klientů v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu, případně od přihlášení se na konkrétní akci, a dalších deset let po zániku posledního smluvního vztahu s AVO, resp. AVO o.p.s., resp. od uskutečnění akce, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se správcem či účast na konkrétní akci či projektu dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro plnění zákonných povinností při uzavření smlouvy, např. o pronájmu zařízení a poskytování dalších služeb, a bez některých údajů nedokáže správce požadované služby uvedené ve smlouvě poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo, telefon a emailová adresa.

Správce zpracovává údaje, které jí byly poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, nebo registrací či zasláním přihlášky na konkrétní akci či participaci na projektu.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Správce disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, jejich ztrátou nebo zničením, jakožto i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou smluvně vázány povinností mlčenlivosti.

V případě, že je konkrétní (např. diseminační) akce podpořena z dotačních prostředků, osobní údaje účastníků vzdělávací akce mohou být dále využívány poskytovatelem podpory, případně třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, a to pouze k účelům evidence, monitorování a kontroly projektu. Fotodokumentace může být využita pro potřeby prezentace projektu a diseminace výsledků projektu.

Správce předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce. Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Správce. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Správce služby spočívající v rozesílání pošty a zajištění účetnictví.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popřípadě omezit jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti nebo písemně na výše uvedených kontaktech.

Klienti / účastníci konkrétních a projektů realizovaných správcem jsou informováni o pravidlech zpracování osobních údajů kdykoli správce osobní údaje zpracovává. Zásady ochrany osobních údajů správce jsou veřejně přístupné na webových stránkách AVO, resp AVO o.p.s.. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na který máte právo se v případě jakýchkoli pochybností obrátit.

Tyto zásady jsou platné od 27. 5. 2018.

27. 5. 2018.

 

GDPR Směrnice AVO

 

 

GDPR Směrnice AVO

!;